Vad vill föreningen?

Under vårt arbete med det relativt stora material som i dag finns om Wiejkowofynden har det stått klart att detta fordrar stora arbetsinsatser när det gäller sammanställningar, efterforskningar och publicering. Vad det gäller fynden från Harald Blåtands grav och den vikingatida historia som dessa ger oss, har vi under de år som gått sedan Maja Sielski återfann Haralds guldplatta nu nått fram till en bokpublicering. Här behövs emellertid stöd i olika former då boken blir omfattande med ett rikt bildmaterial.

Som ett exempel kan nämnas en vittnesskildring som återger en händelse från augusti 1944 där ett tiotal personer smugglades ut från Berlin till Trelleborg i plomberade svenska tågvagnar. Denna aktion är föga känd sedan tidigare, men genom Ottos berättelse framkommer helt nya och mycket intressanta fakta. I aktionen deltog bland annat Walther Sommerlath, vilket vi har granskat särskilt noga på grund av den mediala rapporteringen om Sommerlaths medlemskap i NSDAP samt hans övertagande av judisk egendom år 1939. I materialet finns en del nya, tidigare okända uppgifter, om Sommerlaths tid i Tyskland och dessa ger en annorlunda bild av hans agerande än den som presenterades av TV4:s Kalla Fakta i programmet Sanningen om Walther Sommerlath.

Det stora material som rör andra världskriget och de händelser och de personer som Otto Wegner i hans hustrus dagboksmaterial berättar om kräver också en närmare analys. Detta är ett ämne där etablerade forskare och sakkunniga i krigshistorien under andra världskrigets Tyskland måste kunna få möjlighet att hjälpa till. Inte minst gäller detta historien om motståndsrörelsen och olika personers möjligheter att inom landet motarbeta naziregimen.

Resultaten av detta efterforskningsarbete om andra världskriget, och inte minst dagboksmaterialet självt, måste komma ut samlat i bokform. För detta arbete behövs emellertid ekonomiskt stöd för efterforskningsinsatser så väl som för kostnader för publicering.

Här kan du läsa om hur du kan stödja vårt forskningsarbete.